เอกสารประกอบโครงการอบรม สัมมนา เอกสารประกอบโครงการอบรม สัมมนา

เอกสารประกอบโครงการอบรม สัมมนา


โครงการวิทยากรวันที่ถึงวันที่ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:001. สถิติย้อนหลังปี 58-62 (หลักสูตร 4-5 ปี) ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:002. กราฟสถิติย้อนหลังปี 58-62 (หลักสูตร 4-5 ปี) ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:003. สถิติย้อนหลังปี 58-62 (4 ปี เทียบเข้าเรียน) ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:004. กราฟย้อนหลังปี 58-62 (4 ปี เทียบเข้าเรียน) ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:005. สรุปข้อมูลผู้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:006. สรุปจำนวน นศ. ปี 62 (หลักสูตร 4-5 ปี) ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
15/6/2562 - 15/6/2562 วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
ศ.ดร. สุจินต์ จินายน15/6/2562 0:00:0015/6/2562 0:00:007. สรุปจำนวน นศ. ปี 62 (4 ปี เทียบเข้าเรียน) ดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO-Program Learning Outcome) และอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework)
19/3/2562 - 19/3/2562 วิทยากร : รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร
รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร19/3/2562 0:00:0019/3/2562 0:00:00howtowriteobjectivesoutcomes.pdf ดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO-Program Learning Outcome) และอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework)
19/3/2562 - 19/3/2562 วิทยากร : รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร
รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร19/3/2562 0:00:0019/3/2562 0:00:00Learning Objectives – examples and before & after ? TIPS ดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO-Program Learning Outcome) และอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework)
19/3/2562 - 19/3/2562 วิทยากร : รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร
รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร19/3/2562 0:00:0019/3/2562 0:00:00writing-program-learning-outcomes ดาวน์โหลด
12