รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา รายชื่อโครงการอบรม สัมมนา

รายชื่อโครงการที่ผ่านมา


โครงการการพัฒนา Module การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ : OBE
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 23/9/2563
วิทยากร : รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช , ผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สู่ความเป็น อาจารย์มืออาชีพ (PSF)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 17/9/2563
วิทยากร : ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ , อ.นราธิป จินดาพิทักษ์
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ Startup
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 18/12/2562
วิทยากร : ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ
เวลา : 08:30 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์"
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 27/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. จักรพงษ์ แก้วขาว และคณะ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่สนใจ
เวลา : 09:00 - 12:00 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เชียงใหม่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 5/11/2562 ถึงวันที่ 6/11/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (วิทยาเขตแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 17/10/2562 ถึงวันที่ 18/10/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (วิทยาเขตแม่โจ้-ชุมพร)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 16/10/2562 ถึงวันที่ 16/10/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครั้งที่ 2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 7/10/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres และวิทยากรร่วม
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประเมิน AUNQA ครั้งที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 2/10/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres และวิทยากรร่วม
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวสาลี อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning (เลื่อนกำหนดการโครงการ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 25/9/2562 ถึงวันที่ 26/9/2562
วิทยากร : รศ.ดร. ณฐา คุปตัษเฐียร และทีมงาน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 09:00 - 17:00 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 14/8/2562
วิทยากร : อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 14:30 น.
สถานที่ : ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรม เผยแพร่แผนแม่บทด้านวิชาการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 15/6/2562
วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO-Program Learning Outcome) และอาจารย์มืออาชีพ (PSF-Professional Standard Framework)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 19/3/2562
วิทยากร : รศ.ดร. บัณฑิต ทิพากร
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft skill (ให้นำ Notebook มาสำหรับ Workshop)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 6/3/2562
วิทยากร : ศ.ดร. ศิริรัตน์ จิตการค้า
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (ครั้งที่ 1)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 6/3/2562
วิทยากร : ผศ.ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์
เวลา : 08:30 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข
โครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ กิจกรรมที่ 2 (Focus Group)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 22/2/2562
วิทยากร : ศ.ดร. สุจินต์ จินายน
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 09:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ศูนย์กล้วยไม้ ชั้น 5
การบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบ CHECO
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
วันที่ : 7/2/2562
วิทยากร : นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย รก.ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 09:30 - 16:00 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 4-5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2/2/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 6-8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2/2/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 6-8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2/2/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 9-11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2/2/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 9-11
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 2/2/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 4-5
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 1/2/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ยังไม่ระบุ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 1-3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 24/1/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ  
Writing SAR with AUN-QA : Programme Level Criteria 1-3
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ : 23/1/2562
วิทยากร : อาจารย์ ดร. พีระพงศ์ ตริยเจริญ
กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เวลา : 08:00 - 16:30 น.
สถานที่ : ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ไฟล์แนบ :
กำหนดการ