: : : ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
31 ส.ค. - 11 ก.ย.
สอบกลางภาค
9 พ.ย. - 18 พ.ย.
สอบปลายภาค
19 พ.ย.
ปิดภาคเรียน
24 พ.ย. เป็นต้นไป
ประกาศเกรด

กิจกรรมสำนัก

 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

  กิจกรรมวันที่ 1/10/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดอบรม หัวข้อการพัฒนาโมดูลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญ (OBE)

  กิจกรรมวันที่ 23/9/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ (PSF)

  กิจกรรมวันที่ 17/9/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ "ทักษะการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ"

  กิจกรรมวันที่ 27/8/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3

  กิจกรรมวันที่ 1/2/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2

  กิจกรรมวันที่ 30/1/2563
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักฯ จัดโครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 23/1/2563
 • img

  ประชุม

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมในหัวข้อ "โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจ StartUp"

  กิจกรรมวันที่ 18/12/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการ และมอบรางวัลโครงการสหกิจดีเด่น

  กิจกรรมวันที่ 11/12/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทำหนังสืออย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์

  กิจกรรมวันที่ 27/11/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาหัวข้อ "รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63"

  กิจกรรมวันที่ 25/11/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ ร่วมกับคณะเข้าประชาสัมพันธ์การเรียนการสอน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

  กิจกรรมวันที่ 30/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - 6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA ครั้งที่ 2

  กิจกรรมวันที่ 7/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

  กิจกรรมวันที่ 7/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 เพื่อรองรับการประกัน AUNQA

  กิจกรรมวันที่ 2/10/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Hybrid Learning 4.0 เพื่อก้าวสู่ยุค 5G

  กิจกรรมวันที่ 14/8/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ เยี่ยมชมศึกษาดูงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  กิจกรรมวันที่ 25/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล ม.นครพนม ให้เกียรติเยี่ยมชมห้องเรียน Smart Classroom อาคาร 80 ปี

  กิจกรรมวันที่ 23/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และรับฟังแนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  กิจกรรมวันที่ 9/7/2562
 • img

  กิจกรรมสำนัก

  สำนักบริหารฯ จัดโครงการพัฒนาแผนแม่บทด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 4

  กิจกรรมวันที่ 15/6/2562