66319030 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700106-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
2 10100214-1 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
3 10700301-1 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ3 (2-2-5)
4 10700101-1 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
5 10700102-1 อารยธรรมและโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
6 10700105-1 มนุษย์ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
7 10700302-1 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (2-2-5)
8 10700304-1 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ3 (2-2-5)
9 10700306-1 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระยุคดิจิทัล3 (2-2-5)
10 11001002-1 เลขะนิเทศ3 (1-6-5)
11 11001003-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
12 11001018-1 การออกแบบเบื้องต้น3 (1-6-5)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10300411-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
2 10700209-1 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่3 (3-0-6)
3 10700307-1 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
4 10700401-1 การรู้สารสนเทศ3 (2-2-5)
5 10300402-1 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล3 (2-2-5)
6 10300403-1 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
7 10300404-1 การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 10300405-1 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่3 (2-2-5)
9 10400407-1 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)
10 10300409-1 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)
11 10300410-1 ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
12 10300412-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
13 10300413-1 วิทยาศาสตร์รอบตัวในศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
14 10700201-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 10700203-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
16 10700204-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
17 10700205-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
18 10700207-1 ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทยเพื่อสุนทรียะ3 (3-0-6)
19 10700208-1 จิตวิทยาการปรับตัวสำหรับชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)
20 10700308-1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
21 10700309-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
22 10700310-1 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ3 (2-2-5)
23 10700311-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน3 (2-2-5)
24 10700313-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม3 (2-2-5)
25 10700314-1 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเกษตร3 (2-2-5)
26 10700316-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
27 10700317-1 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการทางการเกษตรสร้างสรรค์3 (2-2-5)
28 10700320-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ3 (2-2-5)
29 10700321-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร3 (2-2-5)
30 11003001-1 การแสดงแบบในงานภูมิสถาปัตยกรรม3 (1-4-4)
31 11001006-1 การออกแบบสถาปัตยกรรม5 (2-6-7)
32 11003007-1 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 13 (1-6-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10500501-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
2 10400502-1 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร3 (2-2-5)
3 10200503-1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ3 (2-2-5)
4 10200504-1 การเป็นผู้ประกอบการ3 (2-2-5)
5 10200505-1 การตลาดบนสมาร์ทโฟน3 (3-0-6)
6 10200506-1 การวางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
7 10200507-1 ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ3 (3-0-6)
8 10700307-1 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
9 10700308-1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
10 10700309-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
11 10700310-1 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ3 (2-2-5)
12 10700311-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน3 (2-2-5)
13 10700313-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม3 (2-2-5)
14 10700314-1 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเกษตร3 (2-2-5)
15 10700316-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียวในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
16 11003003-1 การสำรวจเพื่องานภูมิทัศน์3 (2-3-5)
17 11001011-1 กลศาสตร์โครงสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์3 (2-3-5)
18 11001020-1 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 14 (2-6-7)
19 11003008-1 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 23 (1-6-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 11001009-1 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้13 (2-3-5)
3 11003002-1 ธรรมชาติวิทยาภูมิทัศน์3 (2-2-5)
4 11001021-1 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 24 (2-6-7)
5 11003009-1 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 33 (1-6-5)
6 11001008-1 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 11001022-1 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 34 (2-6-7)
3 11001027-1 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 13 (2-3-5)
4 11003010-1 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม 43 (1-6-5)
5 11003013-1 การบริหารงานก่อสร้างภูมิทัศน์และการประมาณราคา2 (2-0-4)
6 11001051-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 11003004-1 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นสูง4 (2-6-7)
4 11001028-1 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 23 (2-3-5)
5 11001038-1 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
6 11003015-1 ปฏิบัติวิชาชีพในงานภูมิสถาปัตยกรรม7 (0-200-0)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 11003005-1 เตรียมวิทยานิพนธ์2 (1-3-3)
3 11003012-1 การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์2 (1-3-3)
4 11003011-1 เทคโนโลยีการดูแลรักษาพืชพรรณในงานภูมิทัศน์3 (2-3-5)
5 11003014-1 กฎหมาย วิชาชีพ และจรรยาบรรณ3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 11003006-1 วิทยานิพนธ์9 (0-18-9)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล