โครงสร้างหลักสูตร

65304100 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเคมีอุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10300413-1 วิทยาศาสตร์รอบตัวในศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
2 10100214-1 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
3 10700307-1 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
4 10309103-1 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม3 (2-3-5)
5 10305109-1 คณิตศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรม3 (3-0-6)
6 10302003-1 ชีววิทยาและจุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700104-1 ผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงวัย3 (3-0-6)
2 10700105-1 มนุษย์ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
3 10700108-1 อาหารกับสังคม3 (2-2-5)
4 10700109-1 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม3 (2-2-5)
5 10800113-1 พลเมืองดิจิทัล3 (3-0-6)
6 10800114-1 ความฉลาดทางดิจิทัล3 (3-0-6)
7 10300402-1 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล3 (2-2-5)
8 10300405-1 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่3 (2-2-5)
9 10400407-1 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)
10 10300413-1 วิทยาศาสตร์รอบตัวในศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
11 10500501-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 10200503-1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ3 (2-2-5)
13 10200504-1 การเป็นผู้ประกอบการ3 (2-2-5)
14 10700309-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
15 10308121-1 งานภาคอุตสาหกรรม1 (0-3-1)
16 10308111-1 เคมีพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม5 (3-6-8)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700308-1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
2 10700310-1 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ3 (2-2-5)
3 10700311-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน3 (2-2-5)
4 10700312-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3 (2-2-5)
5 10700313-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม3 (2-2-5)
6 10700319-1 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการและการค้าระหว่างประเทศ3 (2-2-5)
7 10308221-1 การจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน4 (3-3-7)
8 10308212-1 เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรม4 (3-3-7)
9 10308211-1 เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรม4 (3-3-7)
10 10304206-1 สถิติสำหรับอุตสาหกรรม3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700308-1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
2 10700310-1 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ3 (2-2-5)
3 10700311-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน3 (2-2-5)
4 10700312-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ3 (2-2-5)
5 10700313-1 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม3 (2-2-5)
6 10700319-1 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการและการค้าระหว่างประเทศ3 (2-2-5)
7 10308231-1 นวัตกรรมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม1 (0-3-1)
8 10308224-1 กระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม3 (2-3-5)
9 10308225-1 การปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต1 (0-3-1)
10 10308222-1 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมี3 (2-3-5)
11 10308223-1 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลังงาน3 (2-3-5)
12 10308213-1 เคมีอนินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรม4 (3-3-7)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 10308321-1 การคำนวณพื้นฐานทางเคมีอุตสาหกรรม1 (1-0-2)
3 10308322-1 การดุลมวลสารในหน่วยปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม3 (2-3-5)
4 10308323-1 การดุลพลังงานในหน่วยปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม4 (2-6-5)
5 10308324-1 สมดุลวัฏภาคในอุตสาหกรรม2 (1-3-3)
6 10308325-1 จลน์ศาสตร์เคมีในอุตสาหกรรม2 (1-3-3)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 10308331-1 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรม5 (2-9-7)
3 10308313-1 การวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อการพัฒนานวัตกรรม3 (2-3-5)
4 10308312-1 เคมีวิเคราะห์เชิงเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรม4 (3-3-7)
5 10308326-1 การปฏิบัติงานในด้านการจัดการอุตสาหกรรม1 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700104-1 ผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงวัย3 (3-0-6)
2 10700105-1 มนุษย์ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
3 10700108-1 อาหารกับสังคม3 (2-2-5)
4 10700109-1 จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม3 (2-2-5)
5 10800113-1 พลเมืองดิจิทัล3 (3-0-6)
6 10800114-1 ความฉลาดทางดิจิทัล3 (3-0-6)
7 10700301-1 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ3 (2-2-5)
8 10700302-1 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (2-2-5)
9 10700304-1 ภาษาไทยเพื่องานเขียนเชิงวิชาการ3 (2-2-5)
10 10308431-1 งานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม3 (0-9-3)
11 10308421-1 การเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงาน2 (1-3-3)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10300497-1 สหกิจศึกษา6 (0-270-0)
2 10300498-1 การเรียนรู้อิสระ6 (0-270-0)
3 10300499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ6 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล