65301020 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700101-1 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 11400112-1 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
3 10800113-1 พลเมืองดิจิทัล3 (3-0-6)
4 10800114-1 ความฉลาดทางดิจิทัล3 (3-0-6)
5 10300405-1 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่3 (2-2-5)
6 10400407-1 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)
7 10400408-1 อาหารและเทคโนโลยี3 (3-0-6)
8 10300410-1 ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
9 10700209-1 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่3 (3-0-6)
10 10700210-1 ความสุขและความสำเร็จในการทำงาน3 (3-0-6)
11 10700211-1 การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
12 10700301-1 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ3 (2-2-5)
13 10305111-1 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร3 (3-0-6)
14 10102191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 11 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700101-1 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 11400112-1 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
3 10800113-1 พลเมืองดิจิทัล3 (3-0-6)
4 10800114-1 ความฉลาดทางดิจิทัล3 (3-0-6)
5 10300405-1 การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่3 (2-2-5)
6 10400407-1 ทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)
7 10400408-1 อาหารและเทคโนโลยี3 (3-0-6)
8 10300410-1 ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
9 10700307-1 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
10 10700308-1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
11 10700309-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
12 10700310-1 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ3 (2-2-5)
13 10700321-1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร3 (2-2-5)
14 10303108-1 เคมีเพื่อการเกษตร4 (3-3-7)
15 10102192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 21 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700310-1 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับธุรกิจและสตาร์ทอัพ3 (2-2-5)
2 10302230-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 10309102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 10102201-1 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
5 10102202-1 เกษตรกรรมแห่งอนาคต4 (3-3-7)
6 10102291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10303220-1 ชีวเคมีเพื่อการเกษตร3 (3-0-6)
2 10119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ3 (2-3-5)
3 10302210-1 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 10102292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
5 10103210-1 การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ3 (2-3-5)
6 10104301-1 หลักการผลิตผัก3 (2-3-5)
7 10105302-1 ไม้ผลเบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 10310340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 10119204-1 หลักการอารักขาพืช3 (2-3-5)
4 10102330-1 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
5 10102393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
6 10103360-1 การออกแบบจัดสวนและวัสดุพืชพรรณ3 (2-3-5)
7 10104452-1 เทคโนโลยีการผลิตผัก3 (2-3-5)
8 10105350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 10102420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
3 10102394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
4 10103410-1 การผลิตไม้ดอกเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
5 10104426-1 พืชผักเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
6 10104444-1 การจัดการฟาร์มผัก3 (2-3-5)
7 10105416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน3 (2-3-5)
8 10105417-1 ไม้ผลเขตหนาว3 (2-3-5)
9 10102457-1 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
10 10103303-1 กล้วยไม้เบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 10102351-1 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
4 10102430-1 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
5 10103411-1 การผลิตไม้ประดับเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
6 10102423-1 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
7 10105415-1 ไม้ผลเขตร้อน3 (2-3-5)
8 10102499-1 สัมมนา1 (0-2-1)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10100497-1 สหกิจศึกษา6 (0-270-0)
2 10100498-1 การเรียนรู้อิสระ6 (0-270-0)
3 10100499-1 สหกิจศึกษา6 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล