63101010 พืชไร่ (หลักสูตร 2 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
2 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
4 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
3 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
4 ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
6 พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
7 ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
4 พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
5 พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
6 อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
7 พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 พร497-1 การฝึกงาน3 (0-270-0)
3 พร498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
4 อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
7 พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล