กรอกข้อมูลขอผ่อนผัน

62519020 สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท031-1 การใช้ภาษาไทย3 (1-4-4)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
4 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
5 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
6 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
7 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
8 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
9 สถ111-6201 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)
10 สถ112-6201 การแสดงแบบและพื้นฐานการออกแบบศิลปะ3 (2-3-5)
11 สถ113-6201 ประวัติศาสตร์ศิลปะ3 (2-3-5)
12 ภส121-6201 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
5 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
6 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
7 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
8 รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
9 สถ114-6201 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
10 สถ141-6201 พื้นฐานงานก่อสร้างเบื้องต้น3 (2-3-5)
11 สถ171-6201 พื้นฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
12 สถ181-6201 ออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น5 (2-6-7)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
3 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
4 สถ275-1 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
5 สถ271-1 เทคโนโลยีอาคาร 13 (2-3-5)
6 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
7 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
8 สถ281-6201 ออกแบบภูมิสังคมสถาปัตยกรรม 15 (2-6-7)
9 สถ272-6201 กลศาสตร์โครงสร้างส าหรับงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 สถ241-1 สำรวจและการวางผังบริเวณ3 (2-3-5)
2 สถ373-1 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับงานสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
3 สถ273-1 เทคโนโลยีอาคาร 23 (2-3-5)
4 ศท241-4 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2-2-5)
5 สถ282-6201 ออกแบบภูมิสังคมสถาปัตยกรรม 25 (2-6-7)
6 สถ274-6201 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กในงานสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
3 สถ371-1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางอาคาร 13 (2-3-5)
4 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
5 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
6 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
7 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
8 สถ391-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 11 (0-2-1)
9 รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
10 สถ311-6201 ปรัชญาในการออกแบบสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
11 สถ381-6201 ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 15 (2-6-7)
12 สถ372-6201 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในงานสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
13 สถ321-6201 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประยุกต์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
3 สถ374-1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางอาคาร 23 (2-3-5)
4 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
5 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
6 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
7 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
8 สถ392-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 21 (0-2-1)
9 รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)
10 สถ382-6201 ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 25 (2-6-7)
11 สถ375-6201 ระบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
12 สถ351-6201 การประเมินสภาวะแวดล้อมและความยั่งยืนอาคาร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 สถ451-2 การออกแบบสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
3 สถ481-6201 ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน 15 (2-6-7)
4 สถ423-6201 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น3 (2-3-5)
5 สถ461-6201 ผังเมืองเบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 สถ491-2 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 31 (0-2-1)
3 สถ482-6201 ออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน 25 (2-6-7)
4 สถ431-6201 การวิเคราะห์และการบริหารโครงการสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
5 สถ432-6201 ธุรกิจทางสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 สถ492-2 การฝึกงาน3 (0-270-0)
3 สถ581-6201 เตรียมวิทยานิพนธ์3 (2-3-5)
4 สถ541-6201 ปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 สถ582-3 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม9 (0-27-0)