แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 62101010  พืชไร่  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3033263301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
2 303338889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 303348889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
4 303358891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 303368891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 303378891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
7 303388892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
8 303398893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
9 303408893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3034161310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 303428890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
3 303438890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
4 303448891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 303458892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
6 303468893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
7 303478893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3034811410พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
2 30349107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 30350107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 30351626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
5 303528891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
6 303538893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
7 303548893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3035511440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 3035611497พร497-1 การฝึกงาน3 (0-270-0)
3 3035711498พร498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
4 30358107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 30359109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 303608890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
7 303618893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล