ค้นหาเอกสาร

61301140 การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
5 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
6 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
7 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
8 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
9 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
4 ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
5 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
6 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
7 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
8 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
9 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
2 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
3 กต101-1 หลักการตลาด3 (3-0-6)
4 คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
5 สก311-6101 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล3 (2-2-5)
6 สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
7 สก320-6101 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (2-2-5)
5 สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
6 สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 ศป043-2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 13 (2-2-5)
5 สก322-6101 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่3 (2-2-5)
6 สก351-6101 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร3 (3-0-6)
7 สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
3 พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
4 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 สก403-6101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน3 (3-0-6)
6 สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
7 สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 สก402-6101 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (2-2-5)
3 สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร3 (2-2-5)
4 สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล