แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61301140  การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221908891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
2 23270625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 253878891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
4 2646130141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
5 26462625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
6 28430625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
7 284318891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
8 284328891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
9 294918891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221918891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
2 2219230142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 2327130180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
4 253888891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
5 253898891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
6 2539011250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
7 2539140211ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
8 294928891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
9 294938890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221888892596กต101-1 หลักการตลาด3 (3-0-6)
2 24359626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
3 243608892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
4 243618893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
5 253838891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 253848893950สก320-6101 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
7 294888893931สก311-6101 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221898893933สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (2-2-5)
2 25385107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 253868893949สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (2-2-5)
4 284298893947สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
5 29489107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 29490109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 25381107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 25382625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 27425107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 274268893354ศป043-2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 13 (2-2-5)
5 284288893934สก322-6101 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่3 (2-2-5)
6 284418893956สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
7 294878893935สก351-6101 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 232678892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
2 232688893937สก403-6101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน3 (3-0-6)
3 232698890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
4 253808893951สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
5 26460107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 274248891795พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
7 284278893948สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221858888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 264598890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 284268888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221868893938สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร3 (2-2-5)
2 221878893939สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (2-2-5)
3 243578893936สก402-6101 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (2-2-5)
4 24358109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล