แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61301140  การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1999030141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 19991625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 19992625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 19993625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
5 199948891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
6 199958891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
7 199968891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
8 199978891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
9 199988891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1999911250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 2000030142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 2000130180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
4 2000240211ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
5 200038890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
6 200048891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
7 200058891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
8 200068891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
9 200078891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20008626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
2 200098891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
3 200108892596กต101-1 หลักการตลาด3 (3-0-6)
4 200118892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
5 200128893931สก311-6101 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล3 (2-2-5)
6 200138893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
7 200148893950สก320-6101 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20015107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 20016107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 20017109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 200188893933สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (2-2-5)
5 200198893947สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
6 200208893949สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20021107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 20022107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 20023625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 200248893354ศป043-2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 13 (2-2-5)
5 200258893934สก322-6101 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่3 (2-2-5)
6 200268893935สก351-6101 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร3 (3-0-6)
7 200278893956สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20028107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 200298890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
3 200308891795พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
4 200318892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 200328893937สก403-6101 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน3 (3-0-6)
6 200338893948สก314-6101 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
7 200348893951สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 200358888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 200368888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 200378890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20038109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 200398893936สก402-6101 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (2-2-5)
3 200408893938สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร3 (2-2-5)
4 200418893939สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล