แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61301110  ปฐพีศาสตร์  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22204625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 2220530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 23286625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 23287626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
5 243728891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
6 243738891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
7 243748891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
8 243758889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 25406626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
10 254078890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
11 254088891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
12 264728891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
13 27430625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
14 274318891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
15 27432625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
16 28442625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
17 28443625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
18 284448891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
19 295028891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
20 295038889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 222288891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
2 222298891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
3 222308891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
4 2330830180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
5 23309625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
6 23310625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
7 24376626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 244038891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
9 24404625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
10 244058891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
11 244068892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
12 25409625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
13 25410625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
14 254348891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
15 2543530141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
16 274538889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
17 27454625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
18 284708891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
19 284718891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 284728890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
21 295328889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2223130142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 22232625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 2331325300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
4 254378892860คม210-2 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
5 29534625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
6 29535109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 233118893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
2 233128893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
3 254368891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
4 26491107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 274558893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
6 284738892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 295338891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2223561310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 2331625451ดป451-1 จุลชีววิทยาของดิน3 (2-3-5)
3 264928893960ดป475-6101 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น3 (2-3-5)
4 274588893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
5 27459107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 2847525422ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22234107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 24407109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 244088893959ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช3 (2-3-5)
4 2543825441ดป441-1 การสำรวจดิน3 (2-3-5)
5 2847425461ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน3 (2-3-5)
6 29536107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 222338893958ดป491-6101 สัมมนา1 (0-2-1)
2 233148893957ดป448-6101 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร0 (0-0-0)
3 2331525498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-0-0)
4 27456107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 27457107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 222038888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 243718890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 295018888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล