แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61301110  ปฐพีศาสตร์  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2019630180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 20197625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 20198625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 20199625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 20200625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 20201625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
7 20202625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
8 20203626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
9 20204626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 202058889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 202068889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 202078890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 202088891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 202098891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 202108891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
16 202118891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 202128891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 202138891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 202148891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 202158891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2021630141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 2021730180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 20218625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 20219625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 20220625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 20221625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 20222625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 20223625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
9 20224626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 202258889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 202268889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 202278890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 202288891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 202298891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 202308891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
16 202318891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
17 202328891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 202338891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 202348891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 202358891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
21 202368892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2023725300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 2023830142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 20239109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 20240625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
5 20241625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
6 202428892860คม210-2 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20243107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 202448891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
3 202458891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
4 202468892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 202478893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
6 202488893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
7 202498893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2025025422ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน3 (3-0-6)
2 2025125451ดป451-1 จุลชีววิทยาของดิน3 (2-3-5)
3 2025261310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
4 20253107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 202548893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
6 202558893960ดป475-6101 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2025625441ดป441-1 การสำรวจดิน3 (2-3-5)
2 2025725461ดป461-1 ฟิสิกส์ของดิน3 (2-3-5)
3 20258107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 20259107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 20260109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 202618893959ดป432-6101 การวิเคราะห์ดินและพืช3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2026225498ดป498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-0-0)
2 20263107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 20264107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 202658893957ดป448-6101 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร0 (0-0-0)
5 202668893958ดป491-6101 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 202678888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 202688888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 202698890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล