ตรวจสอบสถานะนักศึกษา

61301070 อารักขาพืช (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
7 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
14 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
15 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
16 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
17 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
18 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
19 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
20 คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
21 รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
22 รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
6 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
7 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
8 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
9 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
10 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
11 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
12 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
13 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
14 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
15 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
16 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
17 รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
18 รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
5 ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
6 กฏ300-6101 กีฎวิทยาเบื้องต้น4 (3-3-7)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
3 รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
4 อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม1 (0-3-0)
5 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
3 พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
4 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 คม321-2 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
6 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
7 วพ300-6101 วัชพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
5 อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
6 อพ451-6101 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 อพ499-6101 สัมมนา1 (0-2-1)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล