แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61301070  อารักขาพืช  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223508889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
2 223518891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
3 234198891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
4 234208890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
5 245128891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 245138893232รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)
7 25564625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
8 255658890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
9 25566625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 25567625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
11 25568625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
12 26591625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
13 265928889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
14 26593626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
15 265948891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
16 275778892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
17 275788891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 285868891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
19 285878891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 2964030180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
21 296418891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
22 296428893231รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 234218891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
2 234228891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
3 24514625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 255698890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
5 255708891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
6 2557130180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
7 2557230141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
8 265958893232รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)
9 265968891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
10 27579625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
11 285888891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
12 285898891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
13 28590625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
14 285918893231รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
15 285928891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
16 28593625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
17 28594625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
18 296438891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22504626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
2 2250530142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 2250611250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
4 257018890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
5 28734625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
6 287358893886กฏ300-6101 กีฎวิทยาเบื้องต้น4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2356361310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 246578891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
3 2465863301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
4 246598890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
5 276978890319อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม1 (0-3-0)
6 297748893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23562109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 267138890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
3 267148890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
4 276958892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
5 276968892862คม321-2 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
6 297728892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 297738893881วพ300-6101 วัชพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 225038893882อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
2 24655107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 246568893883อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
4 27693107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 276948893885อพ451-6101 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ3 (2-3-5)
6 2873325300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 225018893884อพ499-6101 สัมมนา1 (0-2-1)
2 22502107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 25700109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 27692107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 28732107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 29770107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 235608890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 235618888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 297718888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล