แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61301070  อารักขาพืช  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1988630180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 19887625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 19888625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 19889625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 19890625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 19891625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
7 19892626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 198938889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 198948889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 198958890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 198968890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 198978891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 198988891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
14 198998891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
15 199008891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
16 199018891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
17 199028891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
18 199038891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
19 199048891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
20 199058892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
21 199068893231รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
22 199078893232รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1990830180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 19909625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 19910625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 19911625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
5 19912625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
6 19913625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
7 199148890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
8 199158891265ศท141-3 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
9 199168891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
10 199178891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
11 199188891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
12 199198891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
13 199208891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
14 199218891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
15 199228891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
16 199238891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
17 199248893231รศ141-2 การต่อต้านการทุจริต3 (2-2-5)
18 199258893232รศ142-1 อาเซียนศึกษา3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1992611250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 1992730142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 19928625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 199298890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
5 199318893886กฏ300-6101 กีฎวิทยาเบื้องต้น4 (3-3-7)
6 20577626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1993261310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 1993363301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
3 199348890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
4 199358890319อพ397-2 การปฏิบัติงานฟาร์ม1 (0-3-0)
5 199368891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 199378893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 19938109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 199398890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
3 199408890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
4 199418892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 199428892862คม321-2 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
6 199438892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
7 199448893881วพ300-6101 วัชพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1994525300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 19946107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19947107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 199488893882อพ320-6101 ศัตรูพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
5 199498893883อพ440-6101 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
6 199508893885อพ451-6101 หลักการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 19951107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 19952107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19953107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 19954107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 19955109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 199568893884อพ499-6101 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 199578888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 199588888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 199598890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล