หลักสูตรที่เปิดสอน

61201140 การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตร 2 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
2 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
3 สก311-6101 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล3 (2-2-5)
4 สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
5 สก351-6101 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร3 (3-0-6)
6 สก320-6101 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
2 ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
3 สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
4 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
5 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
6 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
7 สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (2-2-5)
8 สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
3 ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 กฏ453-2 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
5 สก316-6101 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
6 สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ชว330-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
2 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน3 (3-0-6)
4 สก497-2 การฝึกงาน3 (0-9-0)
5 สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น3 (2-2-5)
6 สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล