แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 61101140  การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3151061330ชว330-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
2 31511625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
3 31512625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 315138891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 315148893931สก311-6101 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล3 (2-2-5)
6 315158893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
7 315168893935สก351-6101 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร3 (3-0-6)
8 315178893950สก320-6101 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 31518625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
2 31519625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
3 315208891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
4 315218891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
5 315228891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 315238893933สก302-6101 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (2-2-5)
7 315248893941สก316-6101 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
8 315258893947สก312-6101 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
9 315268893949สก321-6101 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3152711250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 31528626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
3 315298890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
4 315308891046สก415-1 การสื่อสารเพื่อชุมชน3 (3-0-6)
5 315318891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 315328891757กฏ453-2 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
7 315338893951สก452-6101 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 315348891085สก497-2 การฝึกงาน3 (0-9-0)
2 315358893938สก404-6101 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร3 (2-2-5)
3 315368893939สก462-6101 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (2-2-5)
4 315378893940สก463-6101 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น3 (2-2-5)
5 315388893942สก411-6101 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
6 315398893956สก304-6101 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล