60519010 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม) (หลักสูตร 5 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ภส121-1 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น3 (3-0-6)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
4 ภส112-2 การออกแบบเบื้องต้น3 (1-6-5)
5 ภส114-3 เลขะนิเทศ 12 (0-6-3)
6 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
7 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
8 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
9 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
10 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
11 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
12 ภส113-3 ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 ภส115-2 เลขะนิเทศ 23 (1-6-5)
5 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
6 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
7 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
8 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
9 ภส122-1 ประวัติภูมิสถาปัตยกรรม2 (2-0-4)
10 ภส182-1 การออกแบบสถาปัตยกรรม5 (2-6-7)
11 ภส367-2 นิเวศวิทยาภูมิทัศน์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 ภส223-2 เทคโนโลยีการเขียนแบบ2 (0-6-3)
3 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
5 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
6 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
7 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
8 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
9 สถ270-1 กลศาสตร์โครงสร้างสำหรับงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์3 (2-3-5)
10 ภส226-3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในงานภูมิสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
11 ภส224-1 คอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)
12 ภส251-1 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 13 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
3 ภส231-2 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 14 (2-6-7)
4 ภส237-2 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 11 (0-3-1)
5 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
6 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
7 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
8 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
9 ศท241-4 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2-2-5)
10 ภส225-1 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงในงานภูมิสถาปัตยกรรม2 (1-3-3)
11 ภส252-1 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ 23 (2-3-5)
12 สถ376-1 ระบบโครงสร้างงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
3 ภส330-2 แนวคิดและปรัชญาในงานภูมิสถาปัตยกรรม3 (3-0-6)
4 ภส338-2 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 21 (0-3-1)
5 ภส341-2 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 13 (2-3-5)
6 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
7 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
8 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
9 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
10 ภส394-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ3 (2-2-5)
11 ภส332-6001 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 24 (2-6-7)
12 ภส353-6001 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 13 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 ภส333-3 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 34 (2-6-7)
4 ภส342-3 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 23 (2-3-5)
5 ภส339-2 การออกแบบร่างภูมิสถาปัตยกรรม 31 (0-3-1)
6 ภส354-6001 การออกแบบวางผังพืชพรรณ 23 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 ภส471-3 การวางผังเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน3 (2-3-5)
4 ภส443-3 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 33 (2-3-5)
5 ภส434-3 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 45 (2-9-8)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ภส490-1 กฎหมายที่ดิน ผังเมืองและสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
2 ภส444-3 การก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม 43 (2-3-5)
3 ภส435-3 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 55 (2-9-8)
4 ภส446-6001 การบริหารงานก่อสร้างและการดูแลรักษางานภูมิสถาปัตยกรรม3 (2-3-5)
5 ภส496-6001 การเตรียมวิทยานิพนธ์3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ภส593-1 ปฏิบัติวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม2 (2-0-4)
2 ภส598-4 วิทยานิพนธ์9 (0-27-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 สถ499-3 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
2 สถ498-3 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 สถ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)