สถานะการขอเอกสารออนไลน์

60301150 วิทยาการสมุนไพร (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
9 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
16 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
5 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
6 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
7 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
14 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
15 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
16 คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
17 วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 11 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 วส212-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 21 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
4 ทก200-1 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น3 (2-3-5)
5 วส213-6001 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
6 วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
4 วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์3 (2-3-5)
5 วส341-6001 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)
6 วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
3 บธ301-3 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ3 (3-0-6)
4 วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
5 วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม3 (2-3-5)
6 วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ3 (2-3-5)
7 วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
3 วส497-6001 สัมมนา1 (1-0-1)
4 วส498-6001 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
5 วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร3 (3-0-6)
6 วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล