แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301150  วิทยาการสมุนไพร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223318889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
2 234058890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
3 244838891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
4 24484625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
5 2448530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
6 24486625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 2448730141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
8 255358891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
9 25536626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
10 265698889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 27556625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
12 27557626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
13 285548891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 285568891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
15 28557625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
16 29609625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
17 296108891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
18 296118891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
19 296128891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
20 296138891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223328891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
2 234068889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 234078890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
4 244888891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
5 244898890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
6 24490625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
7 244918892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
8 2449230142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
9 255378889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 25538625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
11 27558625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
12 275598891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 27560625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
14 275618893160วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 11 (0-3-1)
15 28558625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
16 285598891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
17 28560626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
18 296148891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223338891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
2 234088893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
3 244938893694วส212-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 21 (0-3-1)
4 24494109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 25539625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
6 255408891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
7 265708891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
8 28561625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2340925300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 234178892995ทก200-1 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น3 (2-3-5)
3 234188893696วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
4 244958892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 245088893695วส213-6001 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
6 255418892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221838894811วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31 (0-3-1)
2 24355107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 264578893926วส341-6001 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)
4 28425109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 294858893912วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์3 (2-3-5)
6 294868893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221848893930วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
2 232668893929วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ3 (2-3-5)
3 243568892598บธ301-3 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ3 (3-0-6)
4 25378107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 253798893925วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
6 26458626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
7 274238893928วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 232648893913วส497-6001 สัมมนา1 (1-0-1)
2 243548893914วส498-6001 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
3 264568893825วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
4 29482107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 294838893915วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร3 (3-0-6)
6 294848893924วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 224998888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
2 267128888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 297688890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล