แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301150  วิทยาการสมุนไพร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3208430141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 3208530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 32086625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 32087625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 32088625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 32089625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 32090625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 32091626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
9 32092626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 320938889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 320948889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 320958890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 320968891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 320978891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 320988891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
16 320998891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 321008891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 321018891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 321028891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 321038891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 321048891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3210530142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 32106625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 32107625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 32108625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
5 32109625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
6 32110625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
7 32111626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 321128889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 321138889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 321148890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 321158890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 321168891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 321178891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
14 321188891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
15 321198891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
16 321208892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
17 321218893160วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 11 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 32123109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 32125625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 32126625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 321318891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 321328893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 321338893694วส212-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 21 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 3213425300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 321358892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 321368892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
4 321378892995ทก200-1 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น3 (2-3-5)
5 321388893695วส213-6001 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
6 321398893696วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 32140107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 32141109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 321428893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
4 321438893912วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์3 (2-3-5)
5 321448893926วส341-6001 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)
6 321458894811วส313-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 32146107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 32147626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
3 321488892598บธ301-3 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ3 (3-0-6)
4 321498893925วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
5 321508893928วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม3 (2-3-5)
6 321518893929วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ3 (2-3-5)
7 321528893930วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 32153107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 321548893825วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
3 321558893913วส497-6001 สัมมนา1 (1-0-1)
4 321568893914วส498-6001 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
5 321578893915วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร3 (3-0-6)
6 321588893924วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 321598888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 321608888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 321618890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล