แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301150  วิทยาการสมุนไพร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1770230141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 1770330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 17705625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 17706625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 17707625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 17708625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 17709625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 17712626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 177138889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 177148889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
11 177158890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 177168891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 177178891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
14 177188891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
15 177198891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
16 177208891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
17 177218891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 177228891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 177238891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 177248891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
21 177268891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
22 20575626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1773130142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 17732625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 17733625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 17734625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
5 17735625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
6 17736625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
7 17737626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 177408889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 177418889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 177428890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 177448890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 177458891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 177468891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
14 177478891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
15 177488891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
16 177498891453ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
17 177518892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
18 177548893160วส111-1 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 11 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 17704109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 17710625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 17711625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 177258891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 177288893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 177298893694วส212-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 21 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1773025300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 177508892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 177528892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
4 177538892995ทก200-1 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น3 (2-3-5)
5 177558893695วส213-6001 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
6 177568893696วส211-6001 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20100107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 20101109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 201028893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
4 201038893912วส321-6001 พืชสมุนไพรวิเคราะห์3 (2-3-5)
5 201048893926วส341-6001 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)
6 201058893927วส311-6001 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 31 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20106107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 20107626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
3 201088892598บธ301-3 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ3 (3-0-6)
4 201098893925วส351-6001 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์3 (2-3-5)
5 201108893928วส331-6001 สมุนไพรเพื่อความงาม3 (2-3-5)
6 201118893929วส332-6001 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ3 (2-3-5)
7 201128893930วส312-6001 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20113107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 201148893825วส411-6001 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
3 201158893913วส497-6001 สัมมนา1 (1-0-1)
4 201168893914วส498-6001 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
5 201178893915วส432-6001 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร3 (3-0-6)
6 201188893924วส431-6001 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 177388888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 177398888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 177438890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล