รายชื่อนักศึกษา

60301120 เกษตรเคมี (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
9 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
13 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
14 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
15 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
16 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
9 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
13 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
14 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
15 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
16 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
2 สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
4 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 กค301-3 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร456-1 ระบบการปลูกพืช3 (2-3-5)
2 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
3 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
5 กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม3 (3-0-0)
6 พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท343-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
2 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 รพ301-1 โรคพืชทั่วไป3 (2-3-5)
4 วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
5 กค311-1 เทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย3 (2-3-5)
6 กค391-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 11 (0-3-1)
7 กค411-1 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
4 กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
5 พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
6 กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 21 (0-3-1)
7 กค412-1 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 กค499-1 สัมมนา1 (0-2-1)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล