แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301120  เกษตรเคมี  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 220348891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
2 220358891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
3 220368891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
4 22037626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
5 242028891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
6 242038890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
7 242048891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
8 24205625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
9 26316625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 26317625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
11 2631830180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
12 263198891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
13 263208889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
14 27280625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
15 27281625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
16 27282626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
17 282728891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
18 282738889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
19 2827430141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
20 293488891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
21 293498890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 220388891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
2 220398890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
3 23138625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 231408891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
5 23141626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
6 231428889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
7 24206625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 2420730180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
9 24208625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
10 242098889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 25251625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
12 252528891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
13 263258891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
14 272838891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
15 272848891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
16 272858891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
17 27290625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
18 272918890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
19 282758891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
20 2827830142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
21 29352625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2314362210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
2 242108891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
3 24211625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 242128891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 252538891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 272938892811กค301-3 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22041626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
2 26326625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
3 2632711456พร456-1 ระบบการปลูกพืช3 (2-3-5)
4 272928891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
5 28279626673กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม3 (3-0-0)
6 29353625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2204330343ศท343-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
2 220448892812กค311-1 เทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย3 (2-3-5)
3 242178892814กค391-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 11 (0-3-1)
4 242188892816กค411-1 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต3 (3-0-6)
5 252568890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
6 25257107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
7 26329625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 263288890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
2 272948892815กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 21 (0-3-1)
3 272958892817กค412-1 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย3 (3-0-6)
4 293548891795พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
5 293558890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
6 293568890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
7 29361107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 231378888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
2 252508890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 263158888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22031107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 22033107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 24201107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 25249109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 252588890582กค499-1 สัมมนา1 (0-2-1)
6 29347109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล