แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301120  เกษตรเคมี  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1762530141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 1762630180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 17630625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 17631625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 17632625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 17633625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 17634625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 17637626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 176408889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 176418889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
11 176428890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
12 176458890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 176468891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 176478891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 176498891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
16 176508891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
17 176518891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 176528891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 176538891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 176548891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
21 20573626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1766330142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 1766430180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 17671625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 17672625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 17673625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 17674625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 17675625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 17677625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
9 17681626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 176828889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 176838889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 176868890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
13 176898890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
14 176908891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
15 176918891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
16 176928891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 176938891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 176948891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 176958891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 176968891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 176978891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1762862210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
2 17635625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 176488891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
4 176558891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 176588892811กค301-3 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร3 (3-0-6)
6 2058325312ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1766211456พร456-1 ระบบการปลูกพืช3 (2-3-5)
2 17676625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
3 17678625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 17679626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
5 17680626673กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม3 (3-0-0)
6 176998891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1762730343ศท343-1 สนทนาภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)
2 17629107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 17636625948รพ301-1 โรคพืชทั่วไป3 (2-3-5)
4 176438890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
5 176598892812กค311-1 เทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย3 (2-3-5)
6 176608892814กค391-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 11 (0-3-1)
7 176618892816กค411-1 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 17665107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 176848890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 176878890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
4 176888890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
5 176988891795พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
6 177008892815กค392-2 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 21 (0-3-1)
7 177018892817กค412-1 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 176388888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 176398888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 176448890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 17666107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 17667107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 17668107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 17669109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 17670109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 176858890582กค499-1 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล