60301060 พืชสวน สาขาไม้ผล (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
6 พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
7 คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
4 วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
5 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล3 (2-3-5)
2 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
4 ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
5 พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
6 พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
7 พส302-2 ไม้ผลเบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน3 (2-3-5)
2 พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว3 (2-3-5)
3 พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
4 พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
5 พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
6 พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
7 อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน3 (2-3-5)
2 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
6 พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล