แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301060  พืชสวน สาขาไม้ผล  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22176625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
2 25368625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 2644630142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
4 26447626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
5 27412625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
6 284088891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
7 284098893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23255625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
2 2434425300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
3 243458890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
4 264488892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
5 28410626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
6 284118891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
7 284128892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23257626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
2 234298893909พส302-2 ไม้ผลเบื้องต้น3 (2-3-5)
3 2452012350พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล3 (2-3-5)
4 253718893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
5 26451107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 275848893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
7 294768893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2235812416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน3 (2-3-5)
2 2235912417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว3 (2-3-5)
3 243508891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
4 243518893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
5 245218893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
6 2537212420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
7 29477626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 245198893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
2 284008893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
3 28401107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 28402109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 28403109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 2964712415พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221728888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 283998890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 294728888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล