แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301060  พืชสวน สาขาไม้ผล  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1978530142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 19786625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 19787625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 19788625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 19789626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
6 197908891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
7 197918893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1979225300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 19793625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 19794626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
4 197958890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
5 197968891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 197978892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 197988892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1979912350พส350-1 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล3 (2-3-5)
2 19800107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19801626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
4 198028893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
5 198038893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
6 198048893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
7 198058893909พส302-2 ไม้ผลเบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1980612416พส416-1 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน3 (2-3-5)
2 1980712417พส417-1 ไม้ผลเขตหนาว3 (2-3-5)
3 1980812420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
4 19809626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
5 198108891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
6 198118893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
7 198128893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1981312415พส415-1 ไม้ผลเขตร้อน3 (2-3-5)
2 19814107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19815109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 19816109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 198178893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
6 198188893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 198198888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 198208888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 198218890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล