แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301050  พืชสวน สาขาพืชผัก  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23256625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
2 27413625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 27414625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 274158893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
5 2841330142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
6 28414626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
7 294748891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22177625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
2 22178626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
3 221798892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
4 253698891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 264498890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
6 2841525300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
7 284168892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22180626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
2 2342812301พส301-1 หลักการผลิตผัก3 (2-3-5)
3 24348109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 26450107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 274168891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
6 286018893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
7 294758893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 234268893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 23427626362พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก3 (2-3-5)
3 243498893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
4 245188893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
5 253708893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
6 274178893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
7 27583626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2235712444พส444-1 การจัดการฟาร์มผัก3 (2-3-5)
2 24346107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 2434712420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
4 266008893894พส426-6001 พืชผักเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
5 28417109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 286028893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221758888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 264458888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 294738890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล