แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301050  พืชสวน สาขาพืชผัก  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1974830142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 19749625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 19750625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 19751625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 19752626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
6 197538891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
7 197548893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1975525300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 19756625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 19757626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
4 197588890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
5 197598891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 197608892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 197618892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1976212301พส301-1 หลักการผลิตผัก3 (2-3-5)
2 19763107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19764109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 19765626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
5 197668891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
6 197678893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
7 197688893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 19769626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
2 19770626362พส452-2 เทคโนโลยีการผลิตผัก3 (2-3-5)
3 197718893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
4 197728893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
5 197738893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
6 197748893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
7 197758893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1977612420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
2 1977712444พส444-1 การจัดการฟาร์มผัก3 (2-3-5)
3 19778107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 19779109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 197808893894พส426-6001 พืชผักเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
6 197818893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 197828888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 197838888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 197848890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล