แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301040  พืชสวน สาขาพืชสวนประดับ  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22171625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
2 23253625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 2536530142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
4 253668891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
5 283948893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 28395625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
7 29471626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 243378891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
2 243388892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
3 24339625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 2434025300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
5 24341626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
6 253648893890พส210-6001 พืชสวนประดับเบื้องต้น3 (2-3-5)
7 294708890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223558893891พส360-6001 การออกแบบจัดสวน3 (2-3-5)
2 23254626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
3 243438892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 27411626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
5 284068891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
6 284078893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
7 28599109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221738893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
2 221748893892พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า3 (2-3-5)
3 253678893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
4 27410626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
5 284048893895พส303-2 กล้วยไม้เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 28405107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
7 286008893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 223568893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
2 243428893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
3 26443107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 274088893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
5 2839612420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
6 28397109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 264448888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 274098890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 283988888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล