แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301040  พืชสวน สาขาพืชสวนประดับ  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1971130142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 19712625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 19713625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 19714625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 19715626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
6 197168891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
7 197178893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1971825300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 19719625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 19720626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
4 197218890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
5 197228891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 197238892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 197248892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 19725109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 19726626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
3 197278891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
4 197288893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
5 197298893890พส210-6001 พืชสวนประดับเบื้องต้น3 (2-3-5)
6 197308893895พส303-2 กล้วยไม้เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 197318893898อพ453-6101 อารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 19732107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 19733626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
3 197348893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
4 197358893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
5 197368893891พส360-6001 การออกแบบจัดสวน3 (2-3-5)
6 197378893892พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า3 (2-3-5)
7 197388893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1973912420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
2 19740107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19741109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 197428893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
5 197438893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
6 197448893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 197458888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 197468888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 197478890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล