แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301040  พืชสวน สาขาพืชสวนประดับ  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2190730142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 21908625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 21909625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 21910625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 21911626355พส291-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 11 (0-3-1)
6 219128891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
7 219138893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2191425300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 21915625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
3 21916626356พส292-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 21 (0-3-1)
4 219178890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
5 219188891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 219198892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
7 219208893890พส210-6001 พืชสวนประดับเบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 21921109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 21922626357พส393-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 31 (0-3-1)
3 21923626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
4 219248891956พส330-3 สรีรวิทยาพืชสวน3 (2-3-5)
5 219258892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 219268893889พส446-6001 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัตน์3 (2-3-5)
7 219278893891พส360-6001 การออกแบบจัดสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 21928107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 21929626358พส394-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 41 (0-3-1)
3 219308893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
4 219318893887พส351-6001 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน3 (2-3-5)
5 219328893892พส410-6001 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า3 (2-3-5)
6 219338893895พส303-2 กล้วยไม้เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 219348893897พส457-3 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2193512420พส420-1 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
2 21936107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 21937109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 219388893888พส430-6001 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน3 (2-3-5)
5 219398893893พส423-6001 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน3 (2-3-5)
6 219408893896พส499-6001 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 219418888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 219428888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 219438890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล