ตรวจสอบสถานะนักศึกษา

60301030 พืชสวน (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
7 คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
8 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
11 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
12 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
14 พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 11 (0-3-1)
15 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
16 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
11 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
12 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 21 (0-3-1)
16 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
22 คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล