แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301030  พืชสวน  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 225078891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
2 225088891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
3 225098890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
4 225108891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
5 225118891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
6 22512625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 225138889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 235648891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
9 235658889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 24660625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 246618891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
12 246628891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
13 25702625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
14 25703625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
15 267158891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
16 26716625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
17 274068891325พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 11 (0-3-1)
18 276988891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
19 27699626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
20 27700626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
21 2977530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221688889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
2 221698891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
3 221708891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
4 23250626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
5 232518891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 232528891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
7 243348891326พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 21 (0-3-1)
8 24335625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
9 243368891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
10 253618892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
11 253628890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
12 2536330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
13 264428891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
14 2740530141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
15 274078891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
16 28390625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
17 28391625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
18 283928889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
19 283938890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
20 29467625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
21 294688891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
22 29469625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล