แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301030  พืชสวน  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1966830180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 19669625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 19670625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 19671625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 19672625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 19673625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
7 19674626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 196758889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 196768889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 196778890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
11 196788891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
12 196798891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
13 196808891325พส191-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 11 (0-3-1)
14 196818891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
15 196828891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
16 196838891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
17 196848891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 196858891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 196868891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 196878891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
21 20571626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1968930141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 1969030180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 19691625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 19692625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 19693625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 19694625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 19695625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 19696626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 196978889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 196988889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
11 196998890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
12 197008890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 197018891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 197028891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 197038891326พส192-1 การปฏิบัติงานฟาร์ม 21 (0-3-1)
16 197048891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
17 197058891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
18 197068891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
19 197078891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
20 197088891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
21 197098891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
22 197108892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล