สายตรงผู้อำนวยการ

60301010 พืชไร่ (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
7 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
12 ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
13 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
14 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
15 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
16 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
17 พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 11 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
9 พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
13 ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
14 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
15 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
16 ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
17 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
18 ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
20 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
21 คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
22 พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 21 (0-3-1)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
2 สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
3 ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
6 พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
7 คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
6 พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
3 พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
4 พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
5 พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)
6 ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
3 วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
4 สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
5 พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช3 (2-3-5)
6 พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
7 บธ302-2 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล