แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301010  พืชไร่  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22198626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
2 221998892992พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 11 (0-3-1)
3 222008891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
4 22201626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
5 222028891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
6 232858889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
7 243698889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 243708891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
9 2540330141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
10 254048891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
11 2540530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
12 274288890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
13 27429625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
14 284408891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
15 29498625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
16 29499625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
17 295008891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221978891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
2 232818891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
3 23282625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
4 23283625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
5 23284626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
6 2436530142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
7 24366625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 243678891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
9 2436830180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
10 253988892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
11 253998892993พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 21 (0-3-1)
12 254008891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
13 25401625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
14 254028891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
15 26469625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
16 264708891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
17 264718889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
18 28437625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
19 284388891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
20 284398891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
21 294978889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23272625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
2 2327325312ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 232748893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
4 243628892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 253928893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 2646363301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
7 284338893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221938892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
2 232758893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
3 2646461310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
4 26465625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 284348890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
6 294948891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 221958893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
2 243638890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
3 253948893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)
4 25395107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 264668893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
6 264678890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22194626353กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
2 232768890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
3 232778893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
4 232788893952พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
5 25393109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 284358890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22196109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 23279107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 253968892601บธ302-2 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร3 (3-0-6)
4 253978890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช3 (2-3-5)
5 2646811440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
6 284368890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
7 29495107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 232808888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 243648888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 294968890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล