แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60301010  พืชไร่  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2012230141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 2012330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 20124625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
4 20125625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 20126625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
6 20127626048คศ100-2 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
7 20128626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 201298889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
9 201308889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
10 201318890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
11 201328891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
12 201338891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
13 201348891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
14 201358891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
15 201368891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
16 201378891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
17 201388892992พร191-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 11 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2013930142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 2014030180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 20141625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 20142625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
5 20143625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
6 20144625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
7 20145625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 20146625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
9 20147626894พง100-1 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
10 201488889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
11 201498889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
12 201518891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
13 201528891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
14 201538891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
15 201548891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
16 201558891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
17 201568891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
18 201578891448ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
19 201588891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
20 201598892859คม100-3 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
21 201608892993พร192-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 21 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2016125312ดป312-1 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
2 2016263301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
3 20163625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 201648892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 201658893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
6 201668893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
7 201678893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2016861310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 20169625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 201708890350ศล231-1 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 201718891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
5 201728892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
6 201738893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20174107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 201758890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
3 201768890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
4 201778893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
5 201788893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)
6 201798893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 20180109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 20181626353กฏ301-3 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
3 201828890826วก370-3 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม3 (2-3-5)
4 201848893932สก301-6101 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
5 201858893952พร410-2 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
6 205888890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
7 205898890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2018611440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 20187107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 20188107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 20189109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 201908890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช3 (2-3-5)
6 201918890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
7 201928892601บธ302-2 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 201938888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 201948888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 201958890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล