ตารางสอบนักศึกษา

60119030 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตร 2 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
2 ผษ101-2 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
3 ภท291-1 คอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ 12 (1-3-3)
4 ภท332-3 การออกแบบภูมิทัศน์ 23 (2-3-5)
5 ภท252-1 วัสดุพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ 13 (2-3-5)
6 ภท391-2 กฎหมายในงานภูมิทัศน์2 (2-0-4)
7 ภท211-2 เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์ 23 (1-6-5)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 ภท355-1 พืชพรรณและการออกแบบ 13 (2-3-5)
3 ภท341-3 วัสดุและเทคนิควิธีการก่อสร้างภูมิทัศน์3 (3-0-6)
4 ภท281-2 ปฏิบัติการก่อสร้างภูมิทัศน์ 13 (2-3-5)
5 ภท392-2 คอมพิวเตอร์สำหรับงานนำเสนอ3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
3 ภส393-1 การสื่อสารในการปฏิบัติวิชาชีพ 31 (0-2-1)
4 ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
5 ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
6 ศท304-3 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
7 ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
8 ศท241-4 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 (2-2-5)
9 ภท445-1 การบริหารจัดการธุรกิจภูมิทัศน์3 (3-0-6)
10 ภท354-1 เทคนิคและการผลิตวัสดุพืชพรรณเชิงธุรกิจภูมิทัศน์3 (2-3-5)
11 ภท456-1 พืชพรรณและการออกแบบ 23 (2-3-5)
12 ภท342-1 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์3 (2-3-5)
13 ภท443-1 การดูแลรักษางานภูมิทัศน์3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 สถ498-3 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 สถ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล