แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60101010  พืชไร่  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 234308891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
2 245228891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
3 245238892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 245248889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
5 266018891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 266028889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
7 286038893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
8 296488893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
9 2964963301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 234318891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
2 245258893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
3 245268892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
4 245278890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
5 2558161310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
6 275858890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
7 275868893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2343411251พร251-1 พืชเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
2 245298893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
3 25583107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 26603107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 2860411410พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
6 29651626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
7 296528891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 22360107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 2343211498พร498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
3 234338890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
4 24528109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 255828893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)
6 2758711440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
7 2965011497พร497-1 การฝึกงาน3 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล