แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 60101010  พืชไร่  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1996063301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
2 199618889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 199628889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
4 199638891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 199648891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 199658891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
7 199668892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
8 199678893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
9 199688893628คม250-6001 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1996961310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
2 199708890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
3 199718890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
4 199728891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 199738892901คม320-2 ชีวเคมีเบื้องตัน3 (3-0-6)
6 199748893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
7 199758893358ศท244-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23(2-2-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1997711410พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
2 19978107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 19979107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 19980626370กฏ453-3 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-1)
5 199818891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
6 199828893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
7 205818893137พร351-6001 พืชไร่เศรษฐกิจ3 (2-3-5)
8 205828891757กฏ453-2 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1998311440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 1998411497พร497-1 การฝึกงาน3 (0-270-0)
3 1998511498พร498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
4 19986107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 19987109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 199888890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
7 199898893150พร450-6001 กระบวนการผลิตข้าว3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล