แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 58101010  พืชไร่  หลักสูตร 2  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1698163301สต301-1 หลักสถิติ3 (3-0-6)
2 169848890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
3 169858891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
4 169878891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
5 169888891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 169898892589พธ340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 169908893008พร291-2 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 31 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1699530244ศท244-1 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 23 (2-2-5)
2 1699661310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
3 1699762320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 170008890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
5 170028890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
6 170038891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
7 170048893007พร391-1 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 41 (0-3-1)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1697811251พร251-1 พืชเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
2 1697911410พร410-1 การปรับปรุงพันธุ์พืช3 (2-3-5)
3 1698016453กฏ453-1 การอารักขาพืชประยุกต์3 (2-3-5)
4 16982107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 16983107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 169868891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
7 169918893138พร352-6001 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1699211440พร440-1 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์3 (2-3-5)
2 1699311497พร497-1 การฝึกงาน3 (0-270-0)
3 1699411498พร498-1 ปัญหาพิเศษ3 (0-9-0)
4 16998107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 16999109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 170018890897พร499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 4
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล