แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 56301110  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23018625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 2301930104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
3 23020625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
4 24065625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 240668889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
6 2514261210ชว210-1 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
7 25143625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
8 25144625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
9 25145625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
10 25146625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
11 261898891637คศ100-3 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-6)
12 2619030304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
13 27169625567ศท031-1 การใช้ภาษาไทย3 (1-4-4)
14 2717030302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
15 29224625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
16 29225625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
17 292268889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
18 302308890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
19 3023130180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
20 3023230305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 23021625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
2 23022625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
3 2302330104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
4 24067625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
5 2406830302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
6 2514730141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
7 261918889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 261928889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
9 2619330305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
10 261948890928ศศ101-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
11 27171625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
12 27172625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
13 28165625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
14 28166625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
15 2816730304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
16 29227625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
17 292288890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
18 29229625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
19 29230625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
20 3023330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2406430142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 2716762210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
3 27168625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 28164109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 2922325300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
6 30229625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 231158889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
2 25228107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 26282626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 26283109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 282488892861คม250-4 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 303188891955พส201-2 หลักการพืชสวน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 27246625550ศท243-2 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
2 272478890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
3 282478889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
4 2932211250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
5 2932361310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
6 3031625422ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน3 (3-0-6)
7 3031725451ดป451-1 จุลชีววิทยาของดิน3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 252268893960ดป475-6101 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น3 (2-3-5)
2 25227107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 26281107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 27245107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 293218891986ดป491-1 สัมมนา 11 (0-2-1)
6 3031425441ดป441-1 การสำรวจดิน3 (2-3-5)
7 303158889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 252248890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 272438888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
3 303138888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 24177107008อล008-8 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 24178107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 25225107007อล007-7 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 272448891987ดป492-1 สัมมนา 21 (0-2-1)
5 29320107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล