แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 56301110  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1614330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
2 1614665100คศ100-1 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-3)
3 16149625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
4 161568891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 161578891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 161588891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1616330104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
2 1616430141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
3 1616530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
4 1616630302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
5 1616730304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
6 1616830305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
7 16176625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
8 16177625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
9 16178625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
10 16179625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
11 16180625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
12 16181625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
13 16182625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
14 161868889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
15 161878889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
16 161888890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1613925300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 1614230142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 1614562210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
4 16147109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 16148625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
6 16150625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1616012201พส201-1 หลักพืชสวน3 (2-3-5)
2 16169107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 16183626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 161848889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
5 161898890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
6 161908890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1613811250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 1614025422ดป422-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน3 (3-0-6)
3 1614125451ดป451-1 จุลชีววิทยาของดิน3 (2-3-5)
4 1614461310ชว310-1 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์3 (2-3-5)
5 161548889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
6 161558890308รพ300-2 โรคพืชเบื้องต้น4 (3-3-7)
7 161598891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1616125441ดป441-1 การสำรวจดิน3 (2-3-5)
2 1616225475ดป475-1 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 16170107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 16171107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 161858889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
6 161918891986ดป491-1 สัมมนา 11 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 161518888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 161528888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 161538888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 16172107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 16173107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 16174107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 16175107007อล007-7 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 161928891987ดป492-1 สัมมนา 21 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล