แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301140  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 24078625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
2 2407930141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
3 2408030104ศท104-1 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
4 26199625567ศท031-1 การใช้ภาษาไทย3 (1-4-4)
5 26200625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
6 2620130302ศท302-1 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
7 27177625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
8 29236625575ศท014-1 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (1-4-4)
9 29237625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2302611250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 2408130304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
3 26202625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
4 2620330180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
5 2620440211ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
6 2817330305ศท305-1 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
7 29238625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
8 2923961100ชว100-1 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
9 3023830142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 24075625550ศท243-2 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
2 240768890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
3 240778890835สก320-3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
4 251528890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
5 27175626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
6 271768890032กต100-1 หลักการตลาด3 (3-0-6)
7 302378890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 230258890841สก312-2 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (2-2-5)
2 24071109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 261958889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
4 29233107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 29234107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 302348889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
7 302358890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2407461330ชว330-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
2 251518889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
3 26197107004อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 26198626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 271748890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท3 (3-0-6)
6 281728889175สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
7 30236107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2407222221พล221-1 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
2 24073107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 251498890836สก351-3 การพัฒนาชุมชน3 (3-0-6)
4 251508890844สก499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
5 261968890840สก304-2 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
6 271738892861คม250-4 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
7 28171107006อล006-6 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
8 292358889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 251488888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
2 281688888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
3 292318888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 230248889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร3 (3-0-6)
2 240698890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (3-0-6)
3 24070109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 281698890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)
5 28170107008อล008-8 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
6 29232107007อล007-7 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล