แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301140  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1479930141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 14801625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 14802625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
4 148178891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 148188891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
6 148198891446ศท022-2 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1482211250พร250-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
2 1482430142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
3 1482530180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
4 1482630304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
5 1482940211ศศ211-1 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป3 (3-0-6)
6 14836625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
7 14837625571ศท012-1 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
8 14838625574ศท013-1 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (1-4-4)
9 148448890212ชว100-2 ชีววิทยาทั่วไป3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14804626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
2 148128890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
3 148138890831สก301-2 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
4 148148890833สก311-3 หลักการสื่อสารเกษตร3 (3-0-6)
5 148158890835สก320-3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
6 148208891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
7 148218892596กต101-1 หลักการตลาด3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1482737312สก312-1 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร3 (2-2-5)
2 14834109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 148418889124สก302-3 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
4 148428889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
5 148468890832สก305-1 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
6 148478890834สก313-1 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร3 (3-0-6)
7 148518890843สก321-4 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14800107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 14803625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
3 14805626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 148098889175สก452-3 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (3-0-6)
5 148108889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
6 148118889465สก351-2 การพัฒนาชุมชน3 (3-0-6)
7 148168890842สก314-1 การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์เกษตร3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1482322221พล221-1 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
2 1482837499สก499-1 สัมมนา1 (1-0-2)
3 14830107005อล005-5 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14831107007อล007-7 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
5 148398889054สก304-1 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร3 (2-2-5)
6 148438889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
7 148458890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
8 148498890838สก403-2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 148068888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 148078888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 148088888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14832107008อล008-8 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 14833107009อล009-9 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14835109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 148408889056สก404-1 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร3 (3-0-6)
5 148488890837สก402-4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น3 (3-0-6)
6 148508890839สก462-3 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล