แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301120  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1474030141ศท141-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 13 (2-2-5)
2 1474265100คศ100-1 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน3 (3-0-3)
3 14744625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
4 147538890211คม100-2 เคมีทั่วไป3 (2-3-5)
5 147548891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
6 147568891445ศท014-2 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
ชั้นปีที่ 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1476330142ศท142-1 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 23 (2-2-5)
2 1476430180ศท180-1 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์3 (1-4-4)
3 1476530304ศท304-1 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน3 (2-2-5)
4 14771625568ศท021-1 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
5 14772625569ศท022-1 อารยธรรมโลก3 (3-0-6)
6 14773625570ศท011-1 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ3 (3-0-6)
7 14774625572วท101-1 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต3 (2-2-5)
8 14775625573วท102-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
9 14777625623กช321-1 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (2-2-5)
10 14779625942ชว210-2 พฤกษศาสตร์3 (2-3-5)
11 14786626823ผษ101-1 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
12 147888889759วอ101-1 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
13 147898889760วอ102-1 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา3 (3-0-6)
14 147928890809คม250-2 เคมีอินทรีย์3 (2-3-5)
15 147948891308ศท302-2 สังคมและวัฒนธรรมไทย3 (3-0-6)
16 147958891309ศท012-2 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์3 (3-0-6)
17 147968891444ศท013-2 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต3 (2-2-5)
18 147978891447ศท104-2 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)
19 147988891449ศท305-2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1474162210คม210-1 เคมีวิเคราะห์3 (2-3-5)
2 14745625869สต312-1 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น3 (3-0-6)
3 14747626672กค301-1 วัสดุเกษตรเบื้องต้น3 (3-0-0)
4 147558891443ศท031-2 การใช้ภาษาไทย3 (2-2-5)
5 147578891451ศท243-3 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 13 (2-2-5)
6 147588891635ดป312-2 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1476011456พร456-1 ระบบการปลูกพืช3 (2-3-5)
2 1476112201พส201-1 หลักพืชสวน3 (2-3-5)
3 14778625940ฟส102-1 ฟิสิกส์พื้นฐาน3 (2-3-5)
4 14780625944ชว330-2 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
5 14781626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
6 14783626673กค302-1 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม3 (3-0-0)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1473823111จป111-1 การประมงทั่วไป3 (3-0-6)
2 1473925423ดป423-1 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย3 (3-0-6)
3 14743107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14746626265สศ307-1 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์3 (3-0-6)
5 14748626674กค391-1 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 11 (0-3-0)
6 147528889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
7 147598891795พล221-2 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14766107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 14769109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 14782626214สศ303-1 อาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ3 (3-0-6)
4 14784626791กค392-1 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 21 (0-3-1)
5 147878889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
6 147908890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
7 147938890895กฏ301-2 กีฏวิทยาทางการเกษตร3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 147498888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 147508888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 147518888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1476225481ดป481-1 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน3 (2-3-5)
2 14767107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14768107003อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 14770109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 14776625587กง305-1 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ3 (2-2-5)
6 14785626805กค401-1 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ3 (2-3-1)
7 147918890582กค499-1 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล