แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301100  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกวัชพืชวิทยา  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2562
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1471362320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
2 1471462321คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
3 14715626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 147198889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
5 147208890300วก370-2 อุปกรณ์ในฟาร์ม3 (2-3-5)
6 147218890311วพ320-1 วัชพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
7 147228890312วพ330-1 การจำแนกวัชพืช3 (2-3-5)
8 147238890892พร430-2 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 1472425300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
2 147308889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
3 147328890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
4 147338890314วพ430-1 นิเวศวิทยาของวัชพืช3 (2-3-5)
5 147358890316วพ450-1 หลักการควบคุมวัชพืช3 (2-3-5)
6 147368890317วพ452-1 การควบคุมวัชพืชโดยชีววิธี3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 147168888982ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 147178888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 147188888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 14725107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 14726107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 14727109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 14728109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 14729626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
6 147318889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
7 147348890315วพ440-1 สารกำจัดวัชพืช3 (2-3-5)
8 147378890318วพ499-1 สัมมนา1 (0-2-1)
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5
ไม่มีข้อมูล