แผนการศึกษา ตรวจสอบแผนการศึกษา

แผนการศึกษา รหัสหลักสูตร 55301090  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา  หลักสูตร 4  ปี ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นปีที่ 1 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 1 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 2 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 3 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 2304162320คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
2 2304262321คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
3 240938890313วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)
4 26217626217ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
5 281868889220ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
6 2818717470รพ470-1 การวินิจฉัยโรคพืช3 (2-3-5)
7 3025111430พร430-1 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 3 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 240948891182รพ420-2 โรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
2 251718889221ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
3 2517225300ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
4 262188890309รพ450-2 หลักการควบคุมโรคพืช3 (2-3-5)
5 281888891951รพ400-2 วิทยาการเชื้อรา3 (2-3-5)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 1
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 230458890584ผษ497-2 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 281898888983ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 292618888984ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)
ชั้นปีที่ 4 เทอม 2
ลำดับIDcourseIDรายวิชาหน่วยกิต
1 24100107001อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 241748890305กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
3 25173109001ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 262228891183รพ499-2 สัมมนา1 (0-2-1)
5 271958889222ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
6 28190109002ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
7 29264107002อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
8 29265626329รพ430-1 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช3 (2-3-5)
9 30255626209สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
ชั้นปีที่ 5 เทอม 1
ไม่มีข้อมูล
ชั้นปีที่ 5 เทอม 2
ไม่มีข้อมูล